Deklaracja członkowska

Ja, niżej podpisany ...............................................................................................
Proszę o przyjęcie mnie w poczet członków Stowarzyszenia pod nazwą -
„Stowarzyszenie Polskich Przedsiębiorców Gospodarki Odpadami”.
Oświadczam, że znane mi są postanowienia statutu, cele i zadania Stowarzyszenia. Jednocześnie zobowiązuję się do ich przestrzegania, uczestnictwa w działalności Stowarzyszenia i wypełniania uchwał władz Stowarzyszenia.
 

..................... dnia ..............................    ....................................
                                                                   (własnoręczny podpis)

Poniżej przedstawiam dane osobowe:

1. Nazwisko i imiona ..........................................................................................
imię ojca: ..............................................................
imię i nazwisko rodowe matki: ....................................................
2. Data i miejsce urodzenia: .............................................................
3. Miejsce zamieszkania, nr tel.: ......................................................
4. Dowód osobisty: seria ...... nr ........................... wydany przez .......................
5. Zawód: ......................................
6. Miejsce pracy: ................................................ stanowisko: .............................
 
 

..................... dnia ..............................    ....................................
                                                                           (podpis)