Deklaracja członkowska

Firma ...............................................................................................
Prosi o przyjęcie w poczet członków wspierających Stowarzyszenia  pod nazwą - 
„Stowarzyszenie Polskich Przedsiębiorców Gospodarki Odpadami”.
Firma oświadcza, że znane jej są postanowienia statutu, cele i zadania Stowarzyszenia. Jednocześnie zobowiązuje się do ich przestrzegania, uczestnictwa w działalności Stowarzyszenia i wypełniania uchwał władz Stowarzyszenia.
 
 

..................... dnia ..............................    ....................................
                                                                  (własnoręczny podpis)

Poniżej przedstawiam dane Firmy:

1. Nazwa Firmy: ................................................................................................... ............................................................................................................................
2. Władze Firmy: ..........................................................................................
3. Forma prawna: ......................................................,
nr rejestru handlowego lub wpisu do ewidencji działalności gospodarczej ..................................................

4. Siedziba Firmy, nr tel.: ............................................................................. 
5. NIP: ........................    REGON: .............................
6. Data założenia Firmy: ....................................
7. Liczba pracowników: ......................................
 

..................... dnia ..............................    ....................................
                                                                             (podpis)