Jak zostać członkiem SPPGO?


Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

Członkiem Stowarzyszenia może być obywatel Rzeczypospolitej Polskiej oraz cudzoziemiec, mający pełną zdolność do czynności prawnych, który złoży deklarację o przystąpieniu do stowarzyszenia.
Osoby prawne deklarujące pomoc w realizacji celów Stowarzyszenia, w szczególności pomoc finansową, mogą być członkami wspierającymi Stowarzyszenia.
Członkostwo Stowarzyszenia nabywa się przez przyjęcie kandydatury przez Zarząd Stowarzyszenia zwykłą większością głosów w drodze uchwały. O podjęciu uchwały Zarząd powiadamia zainteresowanego.