Deklaracja członkowska


Po wypełnieniu deklaracji proszę o jej przesłanie na adres Stowarzyszenia. Zarząd po podjęciu decyzji – o członkostwie – powiadomi każdego zainteresowanego.

Prawa członka Stowarzyszenia:

 • wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia
 • wnioskować we wszystkich sprawach dotyczących celów i funkcjonowania Stowarzyszenia
 • korzystać z lokali Stowarzyszenia
 • korzystać z rekomendacji, gwarancji i opieki Stowarzyszenia w swojej działalności
 • korzystać z innych możliwości, jakie stwarza swoim członkom Stowarzyszenie

Obowiązki członka Stowarzyszenia:

 • swoją postawą i działaniami przyczyniać się do wzrostu roli i znaczenia Stowarzyszenia
 • dbać o jego dobre imię
 • zabiegać o dobrą opinię społeczności lokalnej
 • popierać i czynnie realizować cele Stowarzyszenia
 • przestrzegać postanowień Statutu i powszechnie obowiązującego prawa
 • regularnie opłacać składki