Cele statutowe


 • wspomaganie rozwoju polskiej przedsiębiorczości w zakresie gospodarki odpadami
 • opracowywanie projektów mających na celu szeroko rozumiany rozwój polskich firm zajmujących się usuwaniem odpadów
 • popularyzowanie wiedzy i osiągnięć naukowych oraz praktycznych w zakresie gospodarki odpadami
 • inspirowanie działań zmierzających do zagospodarowania odpadów
 • pomoc dla polskich małych i średnich przedsiębiorstw gospodarki odpadami w zakresie funkcjonowania w gospodarce wolnorynkowej
 • tworzenie systemu wsparcia finansowego dla polskich przedsiębiorstw gospodarki odpadami
 • prowadzenie działalności edukacyjnej i szkoleniowej
 • przygotowywanie wystąpień, zapytań i petycji do organów administracji państwowej i samorządowej
 • tworzenie wspólnego lobbingu polskich przedsiębiorstw gospodarki odpadami
 • reprezentowanie polskich przedsiębiorstw gospodarki odpadami przed wszelkimi organami administracji i władzy
 • prowadzenie działalności gospodarczej zmierzającej do promowania oraz wzrostu pozycji polskich firm zajmujących się usuwaniem odpadów poprzez m.in. wydawanie własnego czasopisma, broszur informacyjnych
 • współpraca z instytucjami o podobnym profilu działalności, w tym również współpraca międzynarodowa