O Stowarzyszeniu
Odpady
Forum SPPGO
Prawo
USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska.
(Dz. U. z dnia 20 czerwca 2001 r. nr 62 poz. 627)
TYTUŁ III
DZIAŁ IV
ROZDZIAŁ 1

Art. 180. Eksploatacja instalacji powodująca:

1) wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza,

2) wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi,

3) wytwarzanie odpadów,

4) emitowanie hałasu,

5) emitowanie pól elektromagnetycznych jest dozwolona po uzyskaniu pozwolenia, jeżeli jest ono wymagane.

Art. 181. 1. Organ ochrony środowiska może udzielić pozwolenia:

1) zintegrowanego,

2) na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza,

3) wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi,

4) na wytwarzanie odpadów,

5) na emitowanie hałasu do środowiska,

6) na emitowanie pól elektromagnetycznych.

2. Warunki i tryb wydawania, wygasania, cofania i ograniczania pozwolenia, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, oraz właściwość organów określają przepisy ustawy - Prawo wodne, z zastrzeżeniem ust. 3.

3. Do pozwoleń wodnoprawnych na wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi stosuje się odpowiednio art. 187, 188 ust. 3 pkt. 2 i ust. 4, art. 190, 191, 193 ust. 2 i art. 198.

Art. 182. Pozwolenia, o których mowa w art. 181 ust. 1 pkt 2-6, nie są wymagane w przypadku obowiązku posiadania pozwolenia zintegrowanego.

Art. 183. 1. Pozwolenie wydaje w drodze decyzji organ ochrony środowiska.

2. O wygaśnięciu, cofnięciu oraz ograniczeniu pozwolenia orzeka organ właściwy do wydania pozwolenia.

Tytuł I | DZIAŁ I | DZIAŁ II | DZIAŁ III | DZIAŁ IV | Rozdział 1 | Rozdział 2 | DZIAŁ V
DZIAŁ VI |
Rozdział 1 | Rozdział 2 | Rozdział 3 | DZIAŁ VII | DZIAŁ VIII

Tytuł II | DZIAŁ I | DZIAŁ II | DZIAŁ III | DZIAŁ IV | DZIAŁ V
DZIAŁ VI | DZIAŁ VII | DZIAŁ VIII | DZIAŁ IX |
Rozdział 1 | Rozdział 2 | Rozdział 3

Tytuł III | DZIAŁ I | DZIAŁ II | Rozdział 1 | Rozdział 2 | Rozdział 3 | DZIAŁ III
DZIAŁ IV |
Rozdział 1 | Rozdział 2 | Rozdział 3 | Rozdział 4 | Rozdział 5 | Rozdział 6 | Rozdział 7 | DZIAŁ V

Tytuł IV | DZIAŁ I | DZIAŁ II | Rozdział 1 | Rozdział 2 | Rozdział 3 | DZIAŁ III

Tytuł V | DZIAŁ I | DZIAŁ II | Rozdział 1 | Rozdział 2 | Rozdział 3 | Rozdział 4
DZIAŁ III |
Rozdział 1 | Rozdział 2 | Rozdział 3 | DZIAŁ IV

Tytuł VI | DZIAŁ I | DZIAŁ II | DZIAŁ III

Tytuł VII | DZIAŁ I | DZIAŁ II | Rozdział 1 | Rozdział 2 | Rozdział 3 | Rozdział 4

Tytuł VIII | DZIAŁ I | DZIAŁ II | DZIAŁ III | DZIAŁ IV

Tytuł IX


Tekst opracowano w PW ASIP s.c.

1)tekst jednolity uwzględnia:

POPRAWKI CZERWONE USTAWA z dnia 23 listopada 2002 roku o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska i ustawy - Prawo wodne. (D.U. 233/2002 poz. 1957)

POPRAWKI ZIELONE USTAWA z dnia 30 sierpnia 2002 roku przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o ustroju sądów administracyjnych i ustawę - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. (D.U. 153/2002 poz. 1271)

POPRAWKI RÓŻOWE USTAWA z dnia 20 czerwca 2002 roku o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta. (D.U. 113/2002 poz. 984)

POPRAWKI TURKUSOWE USTAWA z dnia 24 maja 2002 roku o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu. (D.U. 74/2002 poz. 676).

POPRAWKI ŻÓŁTE USTAWA z dnia 18 lipca 2001 Prawo wodne. (D.U. 115/2001 poz. 1229)

 

Data ostatniej aktualizacji: 17 marzec 2014
© 2014 SPPGO
Licznik